Algemene voorwaarden2019-01-24T16:07:53+00:00

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij Slank4ever diensten  aanbiedt  of  levert.  De  bedoeling  is om voor alle partijen duidelijkheid te scheppen, zodat discussies worden voorkomen. Daarom zijn deze voorwaarden

in ‘klare taal’ geschreven. Als er wordt gesproken over een ‘Deelnemer’, dan wordt daarmee iedere persoon bedoeld, die deelneemt aan een programma, training, lezing en/of event van Slank4ever, daarover met Slank4ever contracteert of daarover in onderhandeling is

Geheimhouding

De  Deelnemer  is  verplicht  tot  geheimhouding  van  alle  door  Slank4ever en andere deelnemers  verstrekte (eventueel: vertrouwelijke) informatie en  gegevens jegens derden, ook na beëindiging  van  de  dienstverlening. Slank4ever is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door haar vervaardigde en/of verstrekte teksten en andere materialen. Slank4ever houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken in het kader van de dienstverlening aan de Deelnemer.

De Deelnemer geeft Slank4ever toestemming om de over hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken.

Beeldmateriaal

De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan Slank4ever voor gebruik en openbaarmaking van, tijdens of rond een evenement  gemaakte  foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de  Deelnemer  zichtbaar is. Het is de Deelnemer niet toegestaan om zelf beeldmateriaal te maken of publiceren

Duur en afsluiting van opdracht

De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook. Tenzij anders schriftelijk of telefonisch overeengekomen.

Inspanningsverplichting

Slank4ever zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Slank4ever niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

Deelnemer zal vet% meting apparatuur ‘al naar gelang het programma’ ontvangen van Slank4ever en zal  zelf zorgdragen dat het gewicht en het vet% van de Deelnemer om de 14 dagen bekent is bij Slank4ever. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het opstellen van het voedingsadvies.

Bij niet op tijd aanleveren van deze gegevens zal er geen voedingsadvies aan de Deelnemer verstuurd worden. Doorgeven van deze gegevens dient te geschieden via het

E-mailadres mindcoaching@slank4ever.nl

Facturering en betalingsvoorwaarden

Het honorarium van Slank4ever en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Slank4ever steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Slank4ever kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Slank4ever over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Slank4ever worden opgeschort, dit zonder dat Slank4ever dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Slank4ever in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Slank4ever of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Slank4ever te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Slank4ever gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Slank4ever plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Slank4ever gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

Afmelden van een gepland coaching gesprek

Een gepland coaching gesprek kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden veranderd of geannuleerd. Indien dit later gebeurt, wordt het geplande coaching gesprek in rekening gebracht of vervalt de afspraak. Het annuleren van het geplande coaching gesprek dient te geschieden 24 uur van te voren via E-mail mindcoaching@slank4ever.nl of telefoonnummer: 085-5004004

Tussentijdse beëindiging van de opdracht.

Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Slank4ever desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

Slank4ever mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Slank4ever houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Aansprakelijkheid.

Slank4ever en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Slank4ever geleverde zaken en/of diensten.

Daarnaast is Slank4ever nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Slank4ever rust slechts een inspanningsverplichting.

(zie inspanningsverplichting).

Bijzondere bepalingen

Slank4ever behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Slank4ever.

Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

Deze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën, zodat we uw ervaring kunnen verbeteren op onze site. Wil je meer informatie over onze privacy verklaring, klik op privacy verklaring Ok